Тайна прародителей
מאמרים

סוד של אבותינו הקדמונים

יספר לכם על סוד של אבותינו, הורים הקדמונים שלנו, סיפור זה  על ידע ולהוליך על פי ידע, לדעת את אמת ולהוליך על דרך זו.
ברוסית אבות קדמונים זה «ПРАродители»=»פרארודיטאלי», איפה «פרא»=»ПРА» זה דרך «רא» =דרך של אור. מזה יוצה שהורים קדמונים שלנו, אמא קדמונית ואבא קדמון זו האלה שבאו דרך «רא»(«РА»). על מה זה מצביע ? שהורים קדמונים שלנו היו בנוים מאור. הם אלה שלקחו כוחות של אור ועל בסיס אנרגיות של אור בנו גוף חומרי.
יהיו כאלה שיהיה קשה להבין את זה, אבל אני ישתדל להסביר טוב. יבקש אותכם להתרכז.
אליונה פולין (פולין ברוסית לענה)

להשאיר תגובה


1 Comment